Saopštenje sa 39. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 39. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada je na danas održanoj, 39. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, donijela Program rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu. Programom je predviđeno ukupno 348 aktivnosti, od čega 213 u tematskom i 135 u normativnom dijelu, koje su planirane u okviru šest prioriteta: Vladavina prava i jednake šanse; Zdrave finansije i ekonomski razvoj; Zdravlje i zdrava životna sredina; Obrazovanje i društvo zasnovano na znanju; Digitalna transformacija i Crna Gora – buduća članica Evropske unije sa osnaženom pozicijom na međunarodnoj sceni. U raspravi je istaknuto da je Program metodološki usklađen sa programskim budžetom, što omogućava pregledno praćenje finansiranja i realizacije obaveza. Polazne osnove za pripremu Programa su program kandidata za predsjednika Vlade koji je prihvatila Skupština, mjere ekonomske politike za tekuću godinu i obaveze koje proizilaze iz zakona i strateških dokumenata i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Svi prioriteti i ciljevi, definisani Srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024 usvojenog 26. januara 2022. godine, detaljnije se razrađuju kroz godišnje programe rada, u kojima su definisane konkretne aktivnosti, u strateškom i normativnom okviru, koje doprinose ostvarenju zacrtanih ciljeva. Uspješnost u realizaciji obaveza predviđenih godišnjim programom se ogleda kako u njihovoj pojedinačnoj realizaciji, tako i u doprinosu dostizanju planiranih vrijednosti indikatora učinka.

Utvrđeni su amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Predloženim amandmanima se otvara mogućnost pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovinske koristi u ranijoj fazi, nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, umjesto rješenja kojim je bilo predviđeno da se postupak pokreće nakon potrvrđivanja optužnice. Imajući u vidu da naredbu o sprovođenju istrage donosi državni tužilac kad ocijeni da navodi u krivičnoj prijavi i prilozi uz krivičnu prijavu ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, donošenje naredbe o sprovođenju istrage je dovoljan osnov za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi, budući da krivični postupak počinje donošenjem naredbe o sprovođenju istrage. U definisanju ove odredbe pošlo se od činjenice da je naredba prvi akt kojim se potvrđuje osnovana sumnja u odnosu na neko lice, te da se dokazi uglavnom prikupljaju u periodu koji su prethodili, ili odmah po njenom donošenju, pri čemu se stepen osnovanosti sumnje u malom procentu pomjera do trenutka podnošenja optužnice. Na ovo jasno ukazuje praksa, jer je zanemarljiv procenat obustava postupka nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage. U diskusiji je naglašeno da se na ovaj način uskraćuju resursi organizovanom kriminalu za dalje vršenje najtežih krivičnih djela, a stvaraju uslovi za efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o industrijskim emisiijama. Predlogom zakona se dodatno unapređuje sistem na nacionalnom nivou, kako bi se obezbijedili uslovi za njegovu efikasniju implementaciju, tačnije, dio nezavisnog pregleda i ocjene obavezne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje integrisane dozvole. Dopunom zakona predviđeno je da operater snosi troškove rada komisije koja se bavi analizom i ocjenom dokumentacije koja se dostavlja u postupku izdavanja integrisane dozvole. Propisano je i da će se visina troškova za rad komisije određivati u zavisnosti od vrste i složenosti postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, od strane Agencije za zaštitu životne sredine, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Donijeta je Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2023. godini). Predmet ove Odluke je davanje šuma u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Plužine, Bijelo Polje, Andrijevica, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plav, Šavnik i Petnjica, po gazdinskim jedinicama i odjeljenjima u skladu sa planskim aktima, u količinama i po početnim cijenama kako je navedeno Odlukom. Osnov za utvrđivanje početne cijene drveta čine kvalitet doznačene bruto drvne zapremine, otvorenost šumskih puteva, dužina transportnih distanci i drugi parametri definisani Zakonom o šumama. Davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju sprovešće se u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva. Očekivani minimalni prihodi po ovom osnovu bi iznosili 9.870.299,50 eura.

Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II – 2014 – 2020 verzija 1.4. IPARD II program za period 2014-2022 otpočeo je u Crnoj Gori sa implementacijom 2018. godine, te je za njegovu realizaciju bilo opredijeljeno 12.740.654 eura nacionalnih sredstava. Do ovog trenutka program je pretrpio 4 izmjene. Poslednja izmjena IPARD II programa – verzija 1.4, odnosi se na finansijske korekcije usled gubljenja dijela sredstava EU podrške u iznosu od 750.000 eura. Usljed korekcije dijela EU podrške, korigovana je i nacionalna kontribucija koja sada iznosi 12.684.033 eura za programski period. Metodologija koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka za implementaciju predmetnog Programa je u skladu sa pravilima propisanim Okvirnim i Sektorskim sporazumom između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije i okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II). Njom je predviđeno da od ukupnog iznosa od 50.924.371 eura koji je opredjeljen kao bespovratna javna podrška poljoprivrednim proizvođačima, doprinos EU iznosi 38.240.337 eura, dok nacionalni doprinos iznosi 12.684.033 eura. Izmjena programa je sprovedena u skladu sa važećim pravila, što znači da se o izmjenama raspravljalo na Odboru za nadgledanje, te je IPARD II program verzija 1.4 usaglašena u komunikaciji sa interesnim stranama i Evropskom komisijom. Izmjene su zvanično usvojene od strane Evropske komisije u decembru 2022. godine. Kako bi se okončao postupak izmjene Programa neophodno je njegovo zvanično usvajanje od strane Vlade Crne Gore.

Usvojena je Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije o priznanju i izvršenju stranih presuda u građanskim ili trgovačkim stvarima. U Informaciji se navodi da Konvencija, koja se bavi jednom od tri oblasti međunarodnog privatnog prava – priznanjem i izvršenjem stranih presuda, predstavlja prekretnicu u izvršavanju prekograničnih sporova i treba da unaprijedi pravosudnu saradnju u domenu građanskih ili trgovačkih stvari. Konvencija je osmišljena da obezbijedi efikasan i djelotvoran sistem za priznanje i izvršenje stranih presuda u građanskim ili trgovačkim stvarima, a smanjiće troškove i vrijeme potrebno za obezbjeđivanje priznanja i izvršenja presuda, čime će pristup praktičnoj pravdi biti brži i iziskivaće manje troškove.

Vlada je usvojila Informaciju o projektu „Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture“ i prihvatila Sporazum o prosljeđivanju donacije između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i „Vodacom“ d.o.o. Tivat. U Informaciji se navodi da su KfW banka i Crna Gora, koju je predstavljalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i „Vodacom“ d.o.o. Tivat, potpisali Ugovor o donaciji na iznos od 974.780 eura, namijenjenih za projekat Stručne usluge „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i prateća infrastruktura u opštini Ulcinju: Ažuriranje studije izvodljivosti, Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo, projekti, tender“, 15. septembra 2022. godine. U skladu sa Ugovorom, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao korisnik donacije, je u obavezi da donatorska sredstva proslijedi „Vodacomu“ d.o.o. Tivat, kao Implementacionoj agenciji. Kako bi sredstva bila proslijeđena neophodno je potpisati navedeni Sporazum.

Usvojena je izmjena zaključaka Vlade Crne Gore broj: 04-4621/2 od 22.jula 2022. godine, na sjednici održanoj 18.jula 2022. godine kojom se sredstva za završetak realizacije rekonstrukcije zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću uvećavaju sa 730.000 eura na 994.000 eura. U skladu sa navedenim zaključkom Vlade Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapane tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Nakon okončanja navedene tenderske procedure nije bilo pristiglih ponuda. Imajuću u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka. Prema izvršenoj analizi procijenjena vrijednost za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću iznosi 820.868 eura bez PDV-a, odnosno ukupno sa PDV-om cca 994.000 eura. U skladu sa procjenom, izvršena je i izmjena zaključaka.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za period 2021- 2022. godine, radi implementacije Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori za period 2021-2025. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu. Ukupan broj aktivnosti u izvještajnom periodu je 30, od kojih je realizovano 19 ili 63,33%, šest aktivnosti ili 20% nije realizovano, dok je djelimično realizovanih pet ili 16,6%.

Akcioni plan za 2023. godinu za sprovođenje Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori predstavlja pregled planiranih aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje operativnih ciljeva zacrtanih strateškim dokumentom u datoj godini. Ukupan broj aktivnosti ovog Akcionog plana je 17, za čiju realizaciju je neophodno izdvojiti 374.100 eura (13.100 su budžetska sredstva, a 361.100 međunarodni izvori finansiranja ili kombinovano).

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa PZU Opšta bolnica „Meljine“ – Herceg Novi u stečaju i Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo.

Ostavite komentar